Risk Analizi ve Analiz Değerlendirme

Risk analizi ve değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tüm güvenlik tedbirlerini, yasal mevzuat gereği İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

İş yerlerinde mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirlenen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak için yapılan çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak iş yerlerinde risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır.

Risk Analizi uygulamaları aşağıda belirlenen şekli ile ele alınmaktadır.

  • Risk Analizi ekibinin belirlenmesi
  • Belirlenen ekibe yönelik Risk Analizi Eğitimi Verilmesi
  • Makine, iş süreçleri, çalışma ortamı ve çevresel risklerin belirlenmesi
  • Tüm belirlenen Risklerin ekiple beraber ele alınarak değerlendirilmesi kategorize edilmesi, Kategorize edilmiş risklere ilişkin proaktif önlemlerin belirlenmesi,
  • Risk analizi ekibince risklerin kategorize edilmesi,
  • Belirlenen risklerle ilgili takipçilerin belirlenmesi ve ortadan kaldırma  sürelerinin belirlenmesi,
  • Risk analizinin canlı tutulması ve dokümanların uygun kaydının yapılması, bertaraf edilen riskin kayıt altına alınması ile ilgili ekip sekreterinin görevlendirilmesi,
  • Riskin ortadan kaldırıldıktan sonra tekrar oluşumu ile ilgili güvenlik talimatlarının ve kontrollerinin oluşturulması
  • Bu uygulamaları desteklemek ve risk analizine çalışanı katmak adına gerekli eğitimlerin verilmesi.